Tư vấn kiểm soát rủi ro doanh nghiệp

Thành ngữ Việt Nam có câu “mất bò, mới lo làm chuồng” để chỉ những trường hợp không biết lo xa, không phòng bị trước, đến khi chuyện xảy ra, gây hậu quả mới vội vàng tìm cách để phòng. Từ câu thành ngữ trên, chúng ta thấy được rằng từ xa xưa cha ông ta đã sớm nhận thức về kiểm soát rủi ro, cũng như việc xây dựng công cụ kiểm soát rủi ro để phòng bị.

Trong nền kinh tế thị trường, cho dù đóng vai trò chủ đạo và là đầu tàu của nền kinh tế, các doanh nghiệp lại luôn là các đối tượng có khả năng phải gánh chịu các rủi ro cao nhất vì lý do chủ quan và khách quan. Mỗi rủi ro khi xảy ra đều gây ra thất thoát về vật chất, uy tín của doanh nghiệp, thậm chí dẫn đến hậu quả là phá sản. Để bảo vệ được doanh nghiệp khỏi các rủi ro, Tùng Linh Quân xin tư vấn về việc kiểm soát các rủi ro trong doanh nghiệp ở những vấn đề sau:

* VỀ TÀI SẢN

1. Tiền mặt
2. Tiền gửi ngân hàng
3. Đầu tư tài chính ngắn hạn
4. Các khoản phải thu của khách hàng
5. Phải thu khác
6. Hàng tồn kho
7. Tạm ứng
8. Thuế GTGT được khấu trừ
9. Hàng gửi bán
10. Cầm cố, kí quỹ, kí cược
12. Tài sản cố định thuê tài chính
13. Góp vốn liên doanh
14. Xây dựng cơ bản dở dang
15. Phải thu nội bộ
16. Chi phí SXKD dở dang
17. Chi phí trả trước, chi phí chờ kết chuyển
18. Đầu tư dài hạn
19. Chi sự nghiệp

* VỀ NỢ PHẢI TRẢ VÀ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

1. Vay ngắn hạn, vay dài hạn
2. Phải trả người bán
3. Thuế và các khoản phải nộp NSNN

 

Quý khách xin vui lòng liên hệ:
ĐẠI LÝ THUẾ TÙNG LINH QUÂN
Địa chỉ: 01 Phùng Hưng, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Web: https:tunglinhquan.com
Email: [email protected]
Điện thoại: 0905171555

54 Responses

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *