Tăng lương tối thiểu vùng năm 2020

Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (8 trang) Kể từ ngày 1/1/2020, lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm từ … Read More

11
1 2