Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử loại mới

Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (33 trang)

Thông tư hướng dẫn việc đăng ký sử dụng và cách lập hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP, gồm: nội dung trên hóa đơn, thời điểm lập, định dạng hóa đơn, áp dụng hóa đơn, xử lý sai sót…

Theo đó, về tên hàng hóa, dịch vụ trên HĐĐT, bắt buộc phải thể hiện bằng tiếng Việt. Nếu bán hàng có nhiều chủng loại, thương hiệu thì phải ghi chi tiết đến từng chủng loại, thương hiệu, ví dụ điện thoại Samsung, điện thoại Nokia… (điểm d khoản 1 Điều 3).

Ngoài ra, nếu bán hàng thuộc diện phải đăng ký quyền sở hữu thì phải ghi rõ các số hiệu, ký hiệu đặc trưng của hàng hóa, ví dụ số khung, số máy của xe; địa chỉ, kích thước, số tầng của căn nhà… (điểm d khoản 1 Điều 3).

Về địa chỉ người mua, nếu bán hàng hóa, dịch vụ cho người nước ngoài thì thông tin địa chỉ người mua có thể thay bằng thông tin về quốc tịch và số hộ chiếu hoặc giấy tờ xuất nhập cảnh (điểm c.2 khoản 1 Điều 3).

Trên HĐĐT không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua, kể cả người mua là các doanh nghiệp và các khách hàng ở nước ngoài. Tuy nhiên, bên bán được thỏa thuận với người mua là doanh nghiệp về việc ký trên HĐĐT (khoản 3 Điều 3).

Các doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu dưới 15 tỷ đồng và có một trong các dấu hiệu sau thì bắt buộc phải sử dụng HĐĐT gắn mã của cơ quan thuế: không có quyền sở hữu nhà máy, kho hàng, cửa hàng; có giao dịch qua ngân hàng thuộc diện đáng ngờ; không khai thuế đúng thời hạn; thay đổi địa chỉ kinh doanh từ 2 lần trở lên trong vòng 1 năm; … (khoản 3 Điều 6).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/11/2019.
Các văn bản sau hết hiệu lực kể từ ngày 01/11/2020:

a) Thông tư số 32/2011/TT-BTCstatus3 ngày 14/3/2011

b) Thông tư số 191/2010/TT-BTCstatus3 ngày 01/12/2010

c) Thông tư số 39/2014/TT-BTCstatus3 ngày 31/3/2014

d) Quyết định số 1209/QĐ-BTCstatus3 ngày 23/6/2015

đ) Quyết định số 2660/QĐ-BTCstatus3 ngày 14/12/2016

e) Thông tư số 37/2017/TT-BTCstatus3 ngày 27/4/2017.

Xem thêm:
diamond   File đính kèm:

2 Responses

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *