Điều chuyển tài sản có phải xuất hóa đơn?

Công văn số 4030/TCT-CS ngày 4/10/2019 của Tổng cục Thuế về việc xuất hóa đơn khi điều chuyển tài sản (2 trang)

Khi điều chuyển tài sản, việc xuất hóa đơn hay không sẽ căn cứ vào tài sản điều chuyển đó thuộc trường hợp nào sau đây (Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 ):

1. Trường hợp TSCĐ đã trích khấu hao, điều chuyển giữa công ty mẹ với công ty con và chi nhánh hoặc giữa các công ty con và chi nhánh với nhau, nếu TSCĐ vẫn đúng giá trị trên sổ sách kế toán thì được miễn xuất hóa đơn. Ngược lại, nếu TSCĐ được đánh giá lại giá trị trước khi điều chuyển thì phải xuất hóa đơn, khai nộp thuế GTGT.

2. Trường hợp TSCĐ điều chuyển giữa các chi nhánh phụ thuộc trong cùng doanh nghiệp kể cả trường hợp điều chuyển do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp, đều được miễn xuất hóa đơn, chỉ cần lập lệnh điều chuyển kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản.

3. Trường hợp TSCĐ điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ thì bắt buộc phải xuất hóa đơn và khai nộp thuế GTGT.

blue-check
Điều chuyển tài sản để sáp nhập doanh nghiệp được miễn khai thuế GTGT

Theo quy định tại Điều 42 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus2 , về nguyên tắc, doanh nghiệp bị sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi sáp nhập, nếu chưa hoàn thành thì doanh nghiệp nhận sáp nhập chịu trách nhiệm nộp thay.

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế khi sáp nhập doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định về việc sáp nhập (khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus2 ).

Đối với tài sản được điều chuyển từ doanh nghiệp bị sáp nhập sang doanh nghiệp nhận sáp nhập, chỉ cần lập lệnh điều chuyển kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản, miễn xuất hóa đơn và kê khai nộp thuế GTGT (tiết b khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT- BTCstatus2 ).

Về thủ tục sáp nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 195 luật doanh nghiệp năm 2014.

Xem thêm:

2 Responses

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *