Thời hạn sử dụng Hóa đơn giấy đến 31/10/2020

Mặc dù Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử có hiệu lực kể từ ngày 1/11/2018 nhưng các quy định về hóa đơn tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP , Nghị định 04/2014/NĐ-CPstatus3 Thông tư 32/2011/TT-BTC vẫn còn được áp dụng đến ngày 31/10/2020.

Trong giai đoạn chuyển tiếp từ 1/11/2018 đến 31/10/2020, doanh nghiệp có thể sử dụng tiếp hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử cũ theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP , Nghị định 04/2014/NĐ-CPstatus3 Thông tư 32/2011/TT-BTC hoặc chuyển qua sử dụng hóa đơn điện tử mới theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Tuy nhiên, kể từ sau ngày 1/11/2020, tất cả doanh nghiệp đều bắt buộc phải sử dụng thống nhất hóa đơn điện tử mới theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chi tiết: 

Theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 36 Nghị định 119/2018/NĐ-CP có quy định xử lý chuyển tiếp như sau: doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử đang sử dụng.

Những doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31-10-2020 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định 51/2010/NĐ-CPNghị định 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Nghị định 119 nêu rõ:

Trong thời gian từ ngày 1-11-2018 đến ngày 31-10-2020, cơ quan thuế sẽ thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã, nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng. Cơ quan thuế xây dựng dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn.

Nghị định 51/2010/NĐ-CPNghị định 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành đến ngày 31-10-2020. Các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn đặt in nếu vẫn có nhu cầu sử dụng tiếp hóa đơn đặt in phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp thì được tiếp tục áp dụng hóa đơn đặt in theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CPNghị định 04/2014/NĐ-CP, cho đến ngày 31-10-2020 mới bắt buộc phải áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

ĐẠI LÝ THUẾ TÙNG LINH QUÂN

Địa chỉ: 01 Phùng Hưng, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.642.244 – 02363.642.044 – 0905.171.555

Email:[email protected]

Web: https://tunglinhquan.com

FaceBook: https://www.facebook.com/DailythueTunglinhquan

One Response

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *